Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden
1. Aanbiedingen worden gemaakt zonder enige verplichting vanwege Trekhaakpunt en geschieden onder voorbehoud van vergetelheid, vergissing, beschikbaarheid op de markt, omstandigheden waarvan (nadien) blijkt dat zij de plaatsing van de goederen concreet bemoeilijken of beschikbaarheid op de markt
2. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. welke wij verstrekken in catalogi, circulaires of anderszins, zijn voor ons niet bindend en zijn alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen wij aanbieden. Afwijkingen geven de koper niet het recht de ontvangst of de betaling van de goederen te weigeren of enigerlei vergoeding van ons te verlangen.
3. De bestellingen zijn bindend voor de cliënt. In geval van annulering of opzegging van de bestelling door de cliënt, behoudens ingeval van toepassing van het Herroepingsrecht (cfr. infra) of indien de cliënt eender welke verbintenis niet naleeft, is de cliënt een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de waarde van de bestelling. Trekhaakpunt heeft onverminderd het recht om eventuele hogere schade te bewijzen of om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen. Niet reglementaire trekhaakmontages en het afwijken van de door Trekhaakpunt voorgestelde aanbevolen producten worden enkel uitgevoerd op aanvraag en verantwoordelijkheid van de klant zoals : obstructie nummerplaat , mistlicht , eco/hybride wagens. De klant dient zich op voorhand te informeren naar de mogelijkheden voor zijn voertuig.De klant bevestigd alvorens te bestellen gecontroleerd te hebben of er een trekhaak op zijn voertuig geplaatst mag worden.
4. Herroepingsrecht
Kopers dewelke in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen, hebben het recht om binnen een termijn van veertien kalenderdagen zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien kalenderdagen na de dag:
a) in geval van dienstenovereenkomsten of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: van de sluiting van de overeenkomst;
b) voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen): waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt;
c) voor overeenkomsten waarbij de klant in dezelfde bestelling meerderen goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt;
d) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaande uit verschillende zendingen of onderdelen: waarop de klant of een door de klant aangewezen derden, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt;
e) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode: waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de koper Trekhaakpunt via een ondubbelzinnige verklaring (bv. per email) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
De klant kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (terug te vinden op deze website) maar is hiertoe niet verplicht.
Als de koper van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal Trekhaakpunt onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. email) een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven, moet de koper zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De koper moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Trekhaakpunt heeft meegedeeld, terug zelf overhandigen aan Trekhaakpunt.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor de rekening van de koper. Indien het terug gestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Trekhaakpunt zich het recht voor de koper aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de koper dat verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Indien de koper het artikel zodanig beschadigd terugstuurt, dat het niet meer kan worden verkocht, zal de schadevergoeding die de koper verschuldigd is, sowieso gelijk zijn aan de totale aankoopprijs van het artikel.
Indien de koper heeft verzocht om de verrichtingen van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de koper een bedrag dat evenredig is en hetgeen op het moment reeds geleverd is of op het moment dat de klant Trekhaapunt ervan in kennis heeft gesteld dat hij/zij de overeenkomst herroept en dit in vergelijking met de volledige uitvoering van de overeenkomst.
Indien de koper de overeenkomst herroept, zal Trekhaakpunt alle tot op dat moment van de koop ontvangen betalingen, aan de koper terugbetalen binnen maximum veertien kalenderdagen nadat Trekhaakpunt op de hoogte is gesteld van de beslissing van de koper om de overeenkomst te herroepen.
Bij verkoopovereenkomsten kan Trekhaakpunt wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen of tot de koper heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden naargelang welk tijdstip het eerste valt.
Trekhaakpunt betaalt de koper terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de koper uitdrukkelijk anders heeft ingestemd. In ieder geval zal er aan de koper voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
De koper kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
° dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
° de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Trekhaakpunt geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
° de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
° de levering van de goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
° de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van de schommelingen van de markt waarop de Trekhaakpunt geen invloed heeft;
° overeenkomsten waarbij de klant de Trekhaakpunt specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
° de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
° de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
° overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
° de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
° de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsplicht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
° de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.
5. Ten opzichte van opgegeven of overeengekomen tijden van levering geldt, dat zij slechts bij benadering door ons worden vermeld. Ofschoon steeds getracht wordt de leveringstijden zoveel mogelijk na te komen, zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. Zodanige overschrijding geeft de koper niet het recht de ontvangst of de betaling van de goederen te weigeren noch enigerlei vergoeding van ons te verlangen.
Bovenvermelde clausule geldt enkel voor overeenkomsten gesloten tussen Trekhaakpunt en ondernemingen en derhalve niet voor overeenkomsten met consumenten. Indien echter het bestelde materiaal door de leverancier niet leverbaar is en Trekhaakpunt derhalve zich in een overmachtssituatie bevindt, dan is er geen enkele vergoeding verschuldigd aan de koper als gevolg van het niet kunnen leveren van het goed. https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf
6. Het netto-factuurbedrag dient onmiddellijk contant betaald te worden ter plekke bij aflevering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7. Zolang geen volledige betaling heeft plaats gevonden, blijven door ons geleverde goederen ons eigendom en zij kunnen, tot volledige betaling is geschied, te allen tijde door ons worden teruggenomen, terwijl de afnemer verplicht zal zijn deze goederen terstond op eerste aanmaning franco aan ons te retourneren.
8. Alle goederen en de uitgevoerde werken dienen bij de aflevering onmiddellijk te worden gecontroleerd door de koper. Eventuele opmerkingen of zichtbare gebreken dienen op de afleveringsnota te worden vermeld.
Facturen die binnen de 8 dagen na levering niet per aangetekend schrijven betwist worden, worden als definitief aanvaard beschouwd.
De koper verklaart bij het aftekenen van de factuur de auto ontvangen te hebben in een onberispelijke staat, wat betekent : zonder schade, krassen, deuken, foutmeldingen boordcomputer…, tenzij anders bedongen.
De in de Trekhaakpunt werkplaats/parking gestationeerde voertuigen zijn niet verzekerd tegen diefstal, brand of schade. De voertuigen worden bestuurd onder de verantwoordelijkheid van de klant.
9. Voor trekhaken en materialen die door Trekhaakpunt zijn geplaatst geldt een levenslange waarborg voor eventuele montagefouten zowel voor de trekhaak zelf als wat de bedrading betreft.
Al de door Trekhaakpunt verkochte trekhaken, kabelsets en andere materialen zijn gedurende twee jaar gewaarborgd (fabrieksgarantie)voor materiaal en/of constructiefouten.
Opgelet, onderstaande punten zijn uitgesloten van de waarborg:
- verkeerd gebruik van de trekhaak/kabelset;
- overbelasting; Zelf of een derde partij herstellingen of manipulaties laten uitvoeren aan het defect
- niet naleven van de onderhoudsvoorschriften;
- schade door aansluiting van een verkeerd geschakelde of defecte aanhangwagen, caravan,
fietsendrager of andere elektrische toestellen;
- wanneer men twijfelt aan de kwaliteit, gebruik, correctheid van het product dient men uit veiligheidsoverwegingen de trekhaak niet meer te gebruiken en zich te melden voor nazicht.
10. Indien zich buiten onze wil omstandigheden voordoen, onverschillig of deze bij het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzien waren, welke van dien aard zijn, dat van ons redelijkerwijze geen naleving van de overeenkomst kan worden gevraagd, hebben wij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat wij tegenover de wederpartij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
11. Elke aansprakelijkheid van de trekhaak-Punt is uitgesloten wanneer de schade wordt veroorzaakt door de schuld of tussenkomst van de cliënt of enige derde. Trekhaakpunt is ook niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit slijtage, een toepassing en/ of gebruik van de geleverde/ herstelde goederen dat niet in overeenstemming is met de regels van de kunst of de gebruiks-, plaatsings-, reinigings- of onderhoudsvoorschriften.
12. Elke niet op tijd betaalde factuur, is de klant een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Trekhaakpunt zich het recht om voor de verdere uitvoering van haar verbintenis op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald.
Bovenvermelde clausule geldt voor overeenkomsten met ondernemingen en derhalve niet voor overeenkomsten met consumenten.
Wat consumenten betreft is voor alle niet op tijd betaalde facturen een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de wettelijke rentevoet berekend vanaf de datum van aanmaning en dit tot de datum der volledige betaling.
Daarnaast is de klant (zowel onderneming als consument) ingeval van niet-tijdige betaling een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 100. Indien Trekhaakpunt haar verplichtingen niet nakomt, is de koper tevens een schadevergoeding gerechtigd van 10% van de aankoopprijs met een minimum van € 100.
13. Alle kosten, vallende op gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering van niet stipt op tijd betaalde bedragen, zijn voor rekening van de koper.
14. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met door ons gedane offertes en met ons gesloten overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde rechter van onze woonplaats respectievelijk onze plaats van vestiging.
15. De klant geeft toestemming om Trekhaakpunt te laten werken aan de wagen en de nodige aanpassingen te doen voor de montage van de trekhaak. Trekhaakpunt is niet verantwoordelijk voor schade tijdens de montage ten gevolge van, ouderdom materialen, niet herbruikbare materialen, verborgen schade.
Montage van vaste trekhaken in combinatie met parkeersensoren is op verantwoordelijkheid van de klant.
Alle trekhaken dienen gekeurd te worden voor gebruik indien de wet van het land dat voorschrijft.
16. Onder meer om haar overeenkomsten te kunnen voorbereiden, alsook uitvoeren zal Trekhaakpunt persoonsgegevens van de Klant verwerken.
De verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen gebeurt meer bepaald, doch niet limitatief, in het kader van:
- Het contacteren van (potentiële) klanten;
- Het opmaken en aanbieden van offertes;
- Het leveren van goederen en het verplaatsen naar locatie door de Klant aangeduid;
- Het communiceren omtrent de voorbereiding / uitvoering / afwerking / oplevering/… van de
in de overeenkomst omschreven opdracht;
- Het aanbieden van een persoonlijke service;
- Het kunnen opstellen van facturen;
- …
De manier waarop Trekhaakpunt omgaat met de persoonsgegevens van de Klant, wordt verder omschreven in de Privacy Statement dewelke terug te vinden is op de website van Trekhaakpunt: https://www.trekhaakpunt.be/nl/privacy/a