Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden 2020

Trekhaak-Punt
Waterrijtstraat 19 e
3920 Lommel

1. Aanbiedingen worden gemaakt zonder enige verplichting vanwege Trekhaak-Punt en geschieden onder voorbehoud van vergetelheid, vergissing, beschikbaarheid op de markt, omstandigheden waarvan (nadien) blijkt dat zij de plaatsing van de goederen concreet bemoeilijken of beschikbaarheid op de markt

2. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. welke wij verstrekken in catalogi, circulaires of anderszins, zijn voor ons niet bindend en zijn alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen wij aanbieden. Afwijkingen geven de koper niet het recht de ontvangst of de betaling van de goederen te weigeren of enigerlei vergoeding van ons te verlangen.

3.De bestellingen zijn bindend voor de cliënt. In geval van annulatie of opzegging van de bestelling door de cliënt, of indien de cliënt eender welke verbintenis niet naleeft, is de cliënt een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30 % van de waarde van de bestelling. Trekhaak-Punt heeft onverminderd het recht om eventuele hogere schade te bewijzen of om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen.Annulaties/wijzigingen worden enkel schriftelijk aanvaard. Niet reglementaire trekhaakmontages en het afwijken van de door Trekhaak-Punt voorgestelde aanbevolen producten worden enkel uitgevoerd op aanvraag en verantwoordelijkheid van de klant zoals : obstructie nummerplaat , mistlicht , eco/hybride wagens. De klant dient zich op voorhand te informeren naar de mogelijkheden voor zijn voertuig.

4. Ten opzichte van opgegeven of overeengekomen tijden van levering geldt, dat zij slechts bij benadering door ons worden vermeld. Ofschoon steeds getracht wordt de leveringstijden zoveel mogelijk na te komen, zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. Zodanige overschrijding geeft de koper niet het recht de ontvangst of de betaling van de goederen te weigeren noch enigerlei vergoeding van ons te verlangen.

5. Het netto-factuurbedrag dient onmiddellijk contant betaald te worden ter plekke bij aflevering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Zolang geen volledige betaling heeft plaats gevonden, blijven door ons geleverde goederen ons eigendom en zij kunnen, tot volledige betaling is geschied, te allen tijde door ons worden teruggenomen, terwijl de afnemer verplicht zal zijn deze goederen terstond op eerste aanmaning franco aan ons te retourneren.

7. Alle goederen en de uitgevoerde werken dienen bij de aflevering onmiddellijk te worden gecontroleerd door de koper. Eventuele opmerkingen of zichtbare gebreken dienen op de afleveringsnota te worden vermeld. Wanneer partijen het er over eens zijn dat het geleverde materiaal en de plaatsing ervan geen zichtbaar gebrek hebben, mag Trekhaak-Punt elke klacht na de goedkeuring als niet-ontvankelijk beschouwen.
Facturen die binnen de 8 dagen na levering niet per aangetekend schrijven betwist worden, worden als definitief aanvaard beschouwd.

De koper verklaart bij het aftekenen van de factuur de auto ontvangen te hebben in een onberispelijke staat, wat betekent : zonder schade, krassen, deuken, foutmeldingen boordcomputer…, tenzij anders bedongen.
De in de Trekhaak-Punt werkplaats/parking gestationeerde voertuigen zijn niet verzekerd tegen diefstal, brand of schade. De voertuigen worden bestuurd onder de verantwoordelijkheid van de klant.

8. Terzake van door ons geleverde goederen aanvaarden wij geen enkele garantieverplichting. Van iedere eventuele fabrieksgarantie met betrekking tot door ons geleverde goederen stellen wij de koper desverlangd op de hoogte; ons deugdelijk lijkende garantie-aanspraken van de koper bij de fabriek zullen wij ondersteunen.

9. Indien zich buiten onze wil omstandigheden voordoen, onverschillig of deze bij het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzien waren, welke van dien aard zijn, dat van ons redelijkerwijze geen naleving van de overeenkomst kan worden gevraagd, hebben wij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat wij tegenover de wederpartij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

10. Het melden van klachten geeft de cliënt niet het recht om de betaling van de prijs uit te stellen of op te schorten, zelfs niet gedeeltelijk. De cliënt heeft evenmin het recht om de volledige bestelling of levering te annuleren.

11. Elke aansprakelijkheid van de trekhaak-Punt is uitgesloten wanneer de schade wordt veroorzaakt door de schuld of tussenkomst van de cliënt of enige derde. Trekhaak-Punt is ook niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit slijtage, een toepassing en/ of gebruik van de geleverde/ herstelde goederen dat niet in overeenstemming is met de regels van de kunst of de gebruiks-, plaatsings-, reinigings- of onderhoudsvoorschriften.

12. Elke niet op tijd betaalde factuur, is de klant een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Trekhaak-Punt zich het recht om voor de verdere uitvoering van haar verbintenis op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald.

13. Alle kosten, vallende op gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering van niet stipt op tijd betaalde bedragen, zijn voor rekening van de koper.

14. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met door ons gedane offertes en met ons
gesloten overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde rechter van onze woonplaats respectievelijk onze plaats van vestiging.

15. De klant geeft toestemming om Trekhaak-Punt te laten werken aan de wagen en de nodige aanpassingen te doen voor de montage van de trekhaak. Trekhaak-punt is niet verantwoordelijk voor schade tijdens de montage ten gevolge van, ouderdom materialen, niet herbruikbare materialen, verborgen schade.
Montage van vaste trekhaken in combinatie met parkeersensoren is op verantwoordelijkheid van de klant.
Alle trekhaken dienen gekeurd te worden voor gebruik indien de wet van het land dat voorschrijft.