Privacy Statement

Voor alle duidelijkheid wijst Trekhaakpunt u op het volgende:
Trekhaakpunt stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in merk, model, type, technische specificaties, uitvoeringen, afbeeldingen, prijzen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de Trekhaakpunt internetsite kan derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Virussen en veiligheid
De Trekhaakpunt internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet gegarandeerd worden.

Copyright
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's (tezamen 'merken'), zijn eigendom van Trekhaakpunt en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Trekhaakpunt, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Door Trekhaakpunt verzonden e-mail
Door Trekhaakpunt verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Trekhaakpunt staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van de verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.


Bij Trekhaakpunt hechten we veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van natuurlijke
personen, dewelken door ons worden verwerkt. Wij behandelen en beveiligen deze persoonsgegevens met
de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in België.
1. We doen er alles aan om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies,
vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik. In dit privacy statement
leggen we uit wie we zijn, wanneer en waarom we uw persoonsgegevens verwerken, welke
persoonsgegevens we verzamelen, op welke manier en voor hoelang we ze verwerken, aan wie we ze
kunnen doorgeven, wat uw rechten zijn en hoe u deze kan uitoefenen.
Dit privacy beleid is voor u bedoeld wanneer u:
. een (natuurlijk) contactpersoon bent bij één van onze (potentiële) opdrachtgevers, klanten of afnemers
van TREKHAAKPUNT;
. een natuurlijk persoon bent die goederen afneemt of laat leveren;
. een (natuurlijk) contactpersoon bent bij één van onze (potentiële) leveranciers;
Dit volgens de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en
de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR / AVG).
2. Dit privacy statement omschrijft de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien wij (on)rechtstreeks
persoonsgegevens van u verzamelen of zullen verwerken, zullen wij deze informatie gebruiken in
overeenstemming met dit privacy statement
A. Wie zijn wij?
INNOTEX INVEST bvba gevestigd te Waterrijtstraat 19E, 3920 Lommel, ingeschreven in de K.B.O. onder
nummer 0649.616.621, beter gekend onder de benaming trekhaakpunt
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens (Verantwoordelijke voor de
verwerking in de zin van de GDPR/AVG).
E-mail: info@trekhaakpunt.be
Telefoonnummer: 011/65.13.83
Website: www.trekhaakpunt.be
B. Wat zijn persoonsgegevens én welke persoonsgegevens verwerken we?
Persoonsgegevens worden in de GDPR / AVG als volgt omschreven:
“alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;”
Afhankelijk van uw hoedanigheid worden de volgende persoonsgegevens door ons verwerkt:
Een natuurlijk contactpersoon opdrachtgever / klant / afnemer / leverancier
We verwerken in eerste instantie uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de correcte uitvoering van
onze dienstverlening / dienstverlening door u of uw bedrijf mogelijk te maken: uw naam en voornaam, uw
functie(titel), uw (professioneel) adres en uw (professionele) contactgegevens (telefoon- of gsm-nummer
en/of e-mailadres). Daarbij is het mogelijk dat wij tevens andere gegevens van u zullen vragen, zoals o.a.
firmanaam en ondernemingsnummer.
een natuurlijk persoon die goederen afneemt of laat leveren;
Voor particuliere klanten gaat het veelal om uw naam en voornaam, uw privéadres of eventueel
leveringsadres en de door u gekozen contactgegevens waarop we u kunnen bereiken (telefoon- of gsmnummer
en/of emailadres).
Algemeen: eventueel aanvullende persoonsgegevens
Aanvullende persoonsgegevens zijn niet altijd noodzakelijk maar kunnen wenselijk zijn in het kader van het
uitbouwen van onze zakelijke relatie of om onze dienstverlening en onze commerciële acties beter te
kunnen afstemmen op uw interesses, wensen en noden.
Nog andere (persoons)gegevens zijn volledig optioneel en zijn er uitsluitend op gericht om een goede
persoonlijke relatie met u te onderhouden. Als u ervoor kiest om dit soort persoonlijke (persoons-)gegevens
met ons te delen, dan kunnen wij deze verwerken.
Tip i.v.m. wijzigingen m.b.t. uw persoonsgegevens
U doet er goed aan om elke wijziging in uw persoonsgegevens steeds zo snel mogelijk aan ons door te
geven.
C. Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?
We verwerken uw persoonsgegevens in principe voor de doelen hieronder vermeld. Het verwerken van uw
persoonsgegevens voor andere doeleinden zal enkel gebeuren indien deze andere doeleinden verenigbaar
zijn met de hieronder vermelde doelen. Indien de andere doeleinden niet verenigbaar zijn, zal steeds uw
toestemming voor de verdere verwerking gevraagd worden, tenzij de verwerking wordt voorzien in een
wettelijke bepaling.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens in het algemeen binnen het kader van onze dagelijkse werking
en de continuïteit binnen de vennootschap.
Meer specifiek gebruiken we uw persoonsgegevens om:
1.Een overeenkomst met u te kunnen sluiten en deze uit te voeren:
a. u informatie te kunnen verstrekken over producten van trekhaakpunt om deze beter te kunnen
afstemmen op uw noden en wensen of die van uw bedrijf of organisatie;
b. een offerte te kunnen aanbieden en bespreken
b. een zakelijke relatie met u of uw bedrijf of organisatie aan te gaan, een overeenkomst te sluiten en te
onderhouden en de uitvoering ervan mogelijk te maken, en elke administratieve handeling te stellen die
daaruit voortkomt: bestelling, levering, facturatie en de boekhoudkundige verwerking daarvan;
c. u te kunnen contacteren om u te informeren over bestellingen, leveringen, …
d. Bestellingen te plaatsen en leveringen te voltooien;
Het spreekt voor zich dat het voor ons niet mogelijk is om de dienstverlening aan te gaan of uit te voeren
indien wij in dat kader de nodige persoonsgegevens niet zouden verwerken.
2. de kwaliteit van onze dienstverlening te bewaken en te meten. Hiertoe kunnen wij, of een door ons
daartoe aangeduide derde partij, u vragen om deel te nemen aan enquêtes, en de verkregen informatie
gebruiken en verwerken om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren;
3. de bedrijfsveiligheid te garanderen. We kunnen eveneens de activiteiten in onze systemen controleren
om misbruik van informatie van onze databases te voorkomen en onze belangen en die van alle in onze
databases opgenomen personen te beschermen;
4. aan managementdoelen te voldoen waaronder het aanleveren van managementinformatie, het uitvoeren
van interne controles ter voorkoming van fraude en het uitvoeren van (interne/externe) audits en
accountantscontroles;
5. u toe te laten om uw rechten (zie verder) uit te oefenen en achteraf te kunnen aantonen dat wij gevolg
hebben gegeven aan deze rechten.
6. aan (wettelijke) verplichtingen te voldoen, zoals het voeren van een boekhouding, het geven van
garantie, …
7. u te benaderen, zo u dit wenst, voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, evenementen,
infodagen, en andere promoties/marketingacties, die voor u interessant kunnen zijn;
D. Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Rechtstreeks
We verwerken uw persoonsgegevens zodra u ons dezen zelf overmaakt. Dit kan per e-mail, sms,
mondeling (telefonisch, in ons kantoor, tijdens een bezoek aan uw bedrijf, op een evenement, opleiding, ...),
via afgifte van uw visitekaartje of op enig andere mogelijke wijze.
Onrechtstreeks
Dit gebeurt ook wanneer u door derden, zoals uw organisatie / bedrijf bij ons wordt aangemeld als
contactpersoon of wanneer u als particuliere klant door derden wordt aangemeld om gebruik te willen
maken van onze dienstverlening in het kader van onder meer werfleveringen.
We kunnen uw persoonsgegevens ook verzamelen wanneer deze publiekelijk toegankelijk zijn gemaakt, of
wanneer u deze zelf openbaar heeft gemaakt op publieke/sociale media (vb. LinkedIn, facebook) en hieruit
zou blijken dat u voor ons de juiste persoon bent om professionele interacties te voeren.
In het geval van onrechtstreekse verwerking zal u onder meer worden meegedeeld welke categorieën van
persoonsgegevens worden verwerkt en welke de bron van deze persoonsgegevens is.
E. Met wie delen we uw persoonsgegevens?
Alleen indien nodig voor de verwezenlijking van de onder punt C vermelde doelstellingen, voor de
uitvoering van de tussen ons bestaande overeenkomst, het nakomen van een wettelijke verplichting (van
ons of van een derde partij), de behartiging van een gerechtvaardigd belang (van ons of van een derde
partij) of met uw toestemming kunnen wij bepaalde van uw persoonsgegevens overmaken:
1. aan personeelsleden van trekhaakpunt, voor onder meer:
 de verwezenlijking van de doelstellingen van onze zakelijke relatie;
 interne dienstverlening (administratieve taken zoals verwerking van administratieve werkbonnen,
facturatie, klanten- en leveranciersboekhouding, debiteurenbeheer, ...);
 promoties en marketingacties in het kader van onze dienstverlening;
2. aan leveranciers (bv. transporteurs, IT, …) voor onder meer:
 het leveren van de goederen
 het voldoen aan wettelijke en gerechtvaardigde belangen
3. aan onze accountant, bedrijfsrevisoren, audit- en certificatie kantoren, incassokantoren, … voor onder
meer:
 opstellen en controleren van onze jaarrekeningen;
 het verkrijgen en behouden van bepaalde certificaten;
 controleren van btw-nummers, btw, en andere boekhoudkundige documenten;
4. aan diverse overheidsinstanties in het kader van inspecties en onderzoeken, zoals onder meer:
 federale en regionale inspectiediensten en erkenningsinstanties;
 sociale zekerheidsinstanties;
 fiscale autoriteiten;
5. aan alle andere derden waar we daartoe worden verplicht bij wet, gerechtelijk bevel of vonnis.
6. aan particuliere klanten die zoeken naar een professionele relatie om mee samen te werken, voor zover
u een contactpersoon bent van een opdrachtgever / professionele klant / afnemer / leverancier.
Uw persoonsgegevens worden verkocht, noch verhuurd of commercieel ter beschikking gesteld aan
derden, behalve met uw voorafgaande toestemming. Bij de ontwikkeling van onze activiteiten mogen we
activiteiten of activa verkopen. In geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of gelijkaardige
gebeurtenis, kunnen uw persoonsgegevens en andere informatie deel uitmaken van de overgedragen
activa.
Wanneer onze leveranciers uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, handelen zij als verwerkers
zoals bepaald in de GDPR. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkingsovereenkomst en stellen alles
in het werk opdat zij uw persoonsgegevens op voldoende wijze beveiligen.
Uw persoonsgegevens kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven buiten België. We nemen daarbij
de nodige contractuele en technische beveiligingsmaatregelen om te verzekeren dat alle doorgegeven
persoonsgegevens adequaat worden beschermd tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Voor verdere
vragen hierover kan u steeds bij ons terecht via voormelde contactgegevens.
F. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd nodig voor de uitvoering van de doelstellingen zoals
beschreven onder punt C en voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, zijnde maximum 10 jaar
na afsluiten van boekhoudkundige en gerechtelijke documenten. Persoonsgegevens in deze documenten
zijn beperkt toegankelijk, nl. enkel wanneer effectief nodig zou zijn.
G. Beveiligingsmaatregelen?
We doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. We
doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen
bevoegde personen krijgen toegang tot onze kantoren en onze systemen en toegang is beperkt tot de
systemen die zij om professionele redenen nodig hebben. Deze personen moeten ons intern beleid inzake
privacy en gegevensbescherming kennen en correct toepassen. Voor zover persoonsgegevens worden
verstrekt aan derden - verwerkers, komen we met deze verwerkers overeen dat zij de persoonsgegevens
eveneens optimaal beveiligen.
H. Wat zijn uw rechten?
Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit privacy beleid. Als
betrokken partij beschikt u over een aantal rechten die u op elk moment kan uitoefenen.
U kunt volgende rechten uitoefenen:
 recht van bezwaar:
U kunt zich verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit kan u enkel doen tegen een
verwerking die gebeurt op basis van de gerechtvaardigde belangen van trekhaakpunt of van een
derde (zie hoger in punt C). Bij de uitoefening van dit recht zult u moeten aangeven tegen welke verwerking
u precies bezwaar maakt en om welke specifieke redenen. Dit is nodig om een correcte belangenafweging
te kunnen doen.
 recht van inzage:
U kunt uitsluitsel vragen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens.
Wanneer trekhaakpunt uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te
verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Dit recht op inzage houdt in dat u te zien zal krijgen welke
persoonsgegevens van u worden verwerkt. Tevens heeft u in dat geval recht op informatie omtrent de
reden en de termijn van verwerking én zal u, indien van toepassing, worden meegedeeld welke de bron van
deze persoonsgegevens is. Ten slotte kan u ook kosteloos kopie krijgen van de persoonsgegevens die
worden verwerkt.
Bij het verstrekken van deze informatie moeten wij steeds rekening houden met de rechten en vrijheden
van andere personen.
 recht op rectificatie (verbetering en aanvulling) / wissing
U kunt vragen om alle volgens u onjuiste of onvolledige (persoons)gegevens recht te zetten of aan te
vullen. Bij de uitoefening van dit recht zult u moeten aangeven welke persoonsgegevens u precies wil
rechtzetten of aanvullen.
Commented [ND1]: Enkel indien dit effectief gebeurt
U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten
wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen:
- Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij
oorspronkelijk werden verzameld;
- Wanneer de persoonsgegevens – in uitzonderlijke gevallen - verzameld zou worden op basis van
verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
- Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende
gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
- Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
- Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.
trekhaakpunt beoordeelt of u zich in één van een van de voornoemde situaties bevindt.
 recht op beperking van verwerking
U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, waarbij
concreet welbepaalde persoonsgegevens gedurende een zekere periode geblokkeerd zullen worden in het
systeem van trekhaakpunt
- Gedurende de periode die trekhaakpunt nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens
te controleren, in geval van betwisting;
- Wanneer u verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de
persoonsgegevens, bijvoorbeeld in geval van onrechtmatige verwerking;
- Wanneer trekhaakpunt uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de
verwerkingsdoeleinden en u de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
- Gedurende de periode die trekhaakpunt nodig heeft om de aanwezigheid van de aangehaalde
gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen en af te wegen met haar eigen
belangen.
 recht op overdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan trekhaakpunt verstrekte persoonsgegevens in een
gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen in zoverre de verwerking van de
persoonsgegevens is gesteund op uw toestemming of de noodzakelijkheid om de overeenkomst te kunnen
uitvoeren. Daarnaast heeft U het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke.
 recht op intrekken van toestemming
U heeft - zo er uitzonderlijke op grond van uw toestemming tot verwerking overgegaan zou worden - het
recht om uw toestemming steeds in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid
van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.
U kunt voormelde rechten in principe kosteloos uitoefenen. Dit doet u door een mail te sturen naar
info@trekhaakpunt.be
Ten laatste binnen de maand na ontvangst van uw aanvraag, zullen wij u schriftelijk informeren over het
gevolg dat we aan uw aanvraag hebben gegeven.
afhankelijk van de moeilijkheid van uw aanvraag of het aantal verzoeken dat we ook van andere personen
krijgen, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. In dit geval verwittigen we u wel binnen de
maand na ontvangst van uw formulier over deze verlenging.
In sommige gevallen (vb. wettelijke verplichtingen, rechten van andere personen, verjaringstermijnen, ...)
zult u uw rechten niet of niet volledig kunnen uitoefenen. U zult hierover dan bericht krijgen met de redenen
waarom we niet of niet volledig aan uw aanvraag kunnen voldoen.
I. Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe
bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een
bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze
cookies worden herkend.
J. Vragen, opmerkingen, klachten en datalekken
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door
trekhaakpunt of over dit privacy statement, dan kunt u contact opnemen met trekhaakpunt via
info@trekhaakpunt.be.
U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), op het volgende
adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel of per mail via contact@apd-gba.be.
Heeft u weet van een datalek, of heeft u een vermoeden van een datalek, dan vragen wij u om dit steeds
onmiddellijk aan ons door te geven via info@trekhaakpunt.be
K. Wijzigingen
Wij kunnen om uiteenlopende redenen verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit privacy
beleid. De meest actuele versie kan u te allen tijde inzien op onze website.